Tréning Money Map Mentorálás
Jelentkezz tréningünkre!
Rólunk Mentoraink Események Karrier Kapcsolat
06 70 930 7927 info@milion.hu

Adatkezelési tájékoztató

1.1. A MILION Tréning Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: „MILION Tréning Kft”, vagy „adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. A MILION Tréning Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a MILION Tréning Kft. mindenkor érvényes Adatkezelési Szabályzatában, Adatkezelési Tájékoztatójában (a továbbiakban: Tájékoztató), és a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak és elvárásoknak.

1.2. Az Adatkezelési Tájékoztató, az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve a MILION Tréning Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között.

1.3. Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai folyamatosan elérhetők a , és megtekinthetők, ill. átvehetők a MILION Tréning Kft. ügyvezetőjénél.

1.4. A MILION Tréning Kft. üzleti partnereivel (vele vevői /tréning résztvevő, tréner képzésen résztvevő személy/, vagy beszállítói, alvállalkozói, ügynöki kapcsolatban lévő személyek; a továbbiakban: „Üzleti Partner”) kapcsolatban alapvetően az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat kezeli:

a) Amennyiben az Üzleti Partner természetes személy, az Üzleti Partnerrel kötött szerződésben megjelölt személyes adatai, valamint a szerződésben megjelölt természetes személyek, szerződés teljesítése, megszüntetése, szerződéssel kapcsolatos elszámolások egyéb cselekmények során az Üzleti Partner képviseletében eljáró, fellépő természetes személyek meghatározott személyes adatai.

b) Amennyiben az Üzleti Partner nem természetes személy, a vele kötött szerződésben megjelölt természetes személyek, szerződés teljesítése, megszüntetése, szerződéssel kapcsolatos elszámolások egyéb cselekmények során az Üzleti Partner képviseletében eljáró, fellépő természetes személyek meghatározott személyes adatai.

c) Képi és/vagy hang felvételek, amennyiben az Üzleti Partnerről, vagy képviselőjéről az adatkezelő tevékenysége során képi, és/vagy hangfelvétel készül.

1.5. A MILION Tréning Kft., mint adatkezelő a Tájékoztatóban feltüntetett jogszabályi előírásokkal összhangban az üzleti szerződések létrehozásához, teljesítéséhez, és a szerződésekből eredő igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, ill. továbbítja a szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges mértékben a fentiekben részvevő munkatársak és az adatkezelő részére szolgáltatás(oka)t nyújtó partnerek, valamint a tájékoztatóban megjelölt harmadik személyek felé, az általa alkalmazott informatikai rendszerek (saját és külső rendszerek) használatával.

1.6. Tájékoztatjuk Üzleti Partnereinket, hogy adataik az 1.4. pontban foglaltak teljesítése, valamint adattárolás, adatfeldolgozás céljából a személyes adatok az adott cél teljesítéséhez szükséges körben kerülnek továbbításra a szerződés teljesítésében közreműködő szolgáltatók(adatfeldolgozók), vagy az adatkezelő tulajdonosai, illetve egyéb megjelölt harmadik személyek felé.

1.6. A MILION Tréning Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.7. A MILION Tréning Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről (Katv.), - 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),

- 2001. évi CVIII. törvény

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.), - 2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

 

1.8. A MILION Tréning Kft. teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

1.9. E tájékoztató dokumentum célja, hogy biztosítsa az adatkezelő tevékenysége során kezelt személyes adatok védelmét, meghatározza a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat.

1.10. A dokumentum területi hatálya kiterjed a MILION Tréning Kft. központi egységénél, minden egyéb szervezeti egységénél folytatott valamennyi, Üzleti Partnert érintő személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 

1.11. A dokumentum szervezeti hatálya kiterjed valamennyi a MILION Tréning Kft-vel szerződéses jogviszonyban lévő Üzleti Partnerre.

 

2. fejezet.

2.1. Fogalommeghatározások

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
üzleti partner: A MILION Tréning Kft-vel (írásos szerződéses hiányában is) vevői, vagy beszállítói jogviszonyban lévő személy, illetve olyan személy, aki ezen jogviszony létrehozatala miatt a MILION Tréning Kft-vel kapcsolatba lép (például ajánlatadás; egyéb előzetes kommunikáció), beleértve különösen az adatkezelő, vagy megbízottai, erre feljogosított partnerei által szervezett tréningeken, tréner képzéseken részvevő személyeket, adatkezelővel ügynöki, teljesítési segédi, vagy egyéb megbízási jogviszonyban lévő személyeket.

 

 

2.2. Alapelvek

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

3. fejezet.

Adatbiztonsági intézkedések

 

Adatbiztonság
A MILION Tréning Kft. mint adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.
A MILION Tréning Kft, mint adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
A MILION Tréning Kft, mint adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A MILION Tréning Kft, mint adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Informatikai nyilvántartások védelme

Az adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

Papíralapú nyilvántartások védelme

 

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A munkavállalók, és egyéb, az adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

4. fejezet

Az adattovábbítás általános szabályai:

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.
Az Adatkezelő rendszeres adatszolgáltatást a jogszabályban meghatározott szerveknek végez, a jogszabályban meghatározott időszakonként és tartalommal. A jogszabályon alapuló, eseti adatszolgáltatások esetén minden esetben meg kell győződni az adatkezelés jogalapjáról, kétség esetén jogi szakértő közreműködését kell kérni.
Személyes adatot továbbítani csak abban az esetben lehet, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak, illetve az informatikai rendszerek által előállított naplóbejegyzések.
A jogszabály által előírt adattovábbítást az adatkezelő köteles teljesíteni. A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult. Annak érdekében, hogy a hozzájárulás utóbb bizonyítható legyen, azt lehetőség szerint írásba kell foglalni. Az írásbeliség mellőzhető, ha az adattovábbítás a címzettjére, céljára, vagy az adatkörre tekintettel csekély jelentőségű.
Az érintettek hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg. Az Adatkezelő az adattovábbításokat naplózza annak érdekében, hogy megállapítható legyen az, hogy a személyes adatokat kinek, milyen jogalappal és célból továbbítják. Az érintett az adattovábbítási naplóba betekinthet, kivéve, ha az adattovábbítás tényéről az érintett jogszabály rendelkezése alapján nem szerezhet tudomást.

 

 

5. fejezet.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslat

 

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.
Törléshez és tiltakozáshoz való jog: Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés a munkaviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, és a várható következményekről az adatkezelő az érintettet tájékoztatja. Az adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az adatkezelő az érintettet annak okáról tájékoztatja. Az érintett az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az érintett tiltakozhat az automatikus döntéshozatal ellen.
Az érintett jogainak érvényesítése: Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás iránti kérelmét elsősorban az adatkezelőhöz nyújthatja be. Ha az Adatkezelő az érintett kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Felügyeleti Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján érvényesítheti jogait. Az érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti a Hatóság vizsgálatát. A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az adatkezelő általános, polgári jogi felelősségére a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

 

Az adatkezelő:

MILION Tréning Kft. : Cím: 9700 Szombathely, Fraknó utca 12, Telefon:  Mobil: +36-………., Fax: +36-306388993., web: www.milion.hu hu, e-mail: zubor.tamas@milion.hu

Felügyeleti Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

 

 

2. RÉSZ                                                                                                       KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETI PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE                                                           1. fejezet

1.1. Üzleti Partner adatkezelésének alapelvei, jogalapja

 

Az adatkezelés olyan szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, és egyéb a szerződéssel kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges, amelyben az Üzleti Partner az egyik fél, ideértve, mikor az érintett munkaköri, vagy egyéb jogviszonyon alapuló kötelezettsége körében az Üzleti Partner képviseletében jár el (a továbbiakban: szerződés teljesítése).

 

A MILION Tréning Kft., mint adatkezelő az adatkezelést az alábbi alapelvek alapján végzi:

 

Az adatkezelő az Üzleti Partnerrel kötött szerződés, vagy létrejött jogviszony rendeltetésével összefüggő okból szükséges és a cél elérésével arányos módon kezeli az Üzleti Partner és/vagy képviselője személyes adatait.

 

Az adatkezelés jogalapja törvényi rendelkezés, az adott szerződéstípusra, vagy jogviszonyra vonatkozó szabály, különösen az adott szerződés, vagy jogviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, valamint ehhez kapcsolódó adózásra, társadalombiztosításra, számviteli kérdésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezés, valamint a felek jogos érdeke.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az Üzleti Partner vezető tisztségviselője, vagy a vezető tisztségviselő által felhatalmazott személy megadja a szerződés teljesítése érdekében a szükséges adatkezelési hozzájárulást, aminek az érintettek (ez esetben a szerződésben megjelölt, vagy a szerződés teljesítése során a jogviszonyban az Üzleti Partner képviseletében fellépő munkavállalók, egyéb természetes személyek) felé történő jogszerűségét saját szervezetén belül az Üzleti Partner biztosítani köteles, azzal, hogy csak olyan természetes személyek adatait adhatja meg, akik személyes adatainak védelme a szervezetén belül biztosított.

 

1.2. Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelő a törvényi rendelkezésen, az adott jogviszonyra vonatkozó szabályon alapuló, valamint a jogviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, továbbá az adó, társadalombiztosítási, számviteli kérdésekre vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli. Az Üzleti Partner jogosult a szerződésben megjelölt kapcsolattartók személyét módosítani, melyről írásban köteles az adatkezelőt tájékoztatni.

                                                  

Az adatkezelő gondoskodik azoknak az adatoknak a biztonságos módon történő megsemmisítéséről, amiknek a kezelési ideje lejárt.

 

1.3. Az adatok továbbítása, kiadása

 

1.3.1. Az adatkezelő az Üzleti Partner személyes adatait olyan külsős harmadik személy szolgáltatóknak adja ki legfeljebb, akik adatfeldolgozóként segítik az adatkezelő tevékenységét, és tevékenységük elvégzéséhez szükséges a személyes adatok, vagy azok meghatározott körének kezelése, feldolgozása, és rendelkeznek megfelelő adatkezelési szabályzattal, adatvédelemmel. Ilyen cél lehet például könyvvizsgálat, jogos érdek érvényesítése, védelme. Ezen harmadik személyeknek szerződésben vállalt kötelezettségük folytán tilos a személyes adatokat az általuk nyújtott szolgáltatás keretein túl kezelni, feldolgozni, felhasználni.  

 

1.3.2. Az adatkezelő a személyes adatokat kiadhatja harmadik személynek továbbá:

- a saját, vagy az Üzleti Partner jogos érdekeinek érvényesítése, védelme érdekében;

- bírósági, hatósági határozatnak való megfelelés okán;

- egyéb kormányzati hivatal megkeresésére;

- az adatkezelő mint cég tulajdonosi átalakulása esetén az új tulajdonos részére. 

 

1.4. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 

Üzleti Partnerrel kötött szerződés, ezek tervezetei, szerződéskötést, vagy jogviszony létrejöttét megelőző ajánlatok, egyéb levelezés (akár elektronikus, akár papíralapú formában keletkeztek);
A fenti a) pontban megjelölt anyagokban, vagy azok átadásában résztvevő természetes személyek neve, céges elérhetőségei (pl: telefonszám, e-mail cím, postacím, beosztás stb.).

 

1.5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

Munkakör alapján:

Ügyvezető

Pénzügyi vezető

Szerződéskötés, és/vagy szerződés teljesítés kapcsán adatkezelő által kijelölt munkatárs

Rendszergazda

 

 

Hatályba lépés                                                                                                                                                                                                                                    

Jelen szabályzat hatályba lép 2018.május 25. napján

 

 

Szombathely, 2018. május 25.

 

                                                                                                              MILION Tréning Kft.